ŚWIADEK ZAGŁADY
ŚWIADEK ZAGŁADYKARSKI W GETCIE WARSZAWSKIMKARSKI W OBOZIE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY POMOCY

ŻYDOM
Sprawozdanie z działalności Rady Pomocy Żydom przy Pełnomocniku Rządu za okres XII 1942 r. – X 1943 r.

23 października 1943 r., Warszawa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY POMOCY ŻYDOM PRZY PEŁNOMOCNIKU RZĄDU W KRAJU, ZA CZAS OD GRUDNIA 1942 R. DO PAŹDZIERNIKA 1943 R. WŁĄCZNIE

1. Powołanie Rady.
2. Organizacja Rady i jej zakres działania.
3. Działalność Rady na terenie Warszawy.
4. Pomoc legalizacyjna.
5. Pomoc finansowa.
6. Referat mieszkaniowy.
7. Akcja antyszantażowa.
8. Referat propagandowy.
9. Referat dziecięcy.
10. Referat lekarski.
11. Referat odzieżowy.
12. Fundusz rezerwowy.
13. Praca Rady na prowincji:
a) Rada okręgowa krakowska.
b) Rada okręgowa lwowska.
c) Dalsza praca na prowincji (Referat terenowy).
14. Współpraca Rady z org. żyd. w zakresie pomocy.
15. Kontakt Rady z Delegaturą.
16. Kontakt Rady z Rządem Rz P w Londynie.
17. Rada wobec zbrojnego oporu getta warszawskiego.
18. Rada wobec Żyd. Ośrodka Wsparcia (JUS).

1. Powstanie Rady.

Po pierwszej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, w październiku 1942 r. powstał Komitet polskich organizacji mający na celu niesienie materialnej pomocy Żydom jako ofiarom okrutnego terroru niemieckiego stosowanego przeciwko ludności żydowskiej.[…] W końcu listopada i w grudniu 1942 r. nastąpiła radykalna reorganizacja Komitetu, rozszerzanie jego składu i znaczne zintensyfikowanie działalności. […] utworzona została Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu. […]

2. Organizacja Rady i zakres jej działania.

[…] Rada ma charakter apolityczny. Rada ma za zadanie niesienie pomocy Żydom (w rozumieniu ustaw rasistowskich) jako ofiarom terroru niemieckiego. Pomoc ta miała obejmować: pomoc finansową (zasiłki), pomoc w uzyskiwaniu pomieszczeń, legalizację, pomoc w wyszukiwaniu zajęć zarobkowych itd. […]

4. Pomoc legalizacyjna.

Żydom na terenach poza gettami wzg. obozami żydowskimi pod karą śmierci przebywać nie wolno. […] jedną z najważniejszych spraw jest legalizacja Żydów. Pod tym względem Rada nawiązała kontakt z odnośnym, dobrze zorganizowanym biurem, które potrzebne dokumenty wygotowuje, jak metryki chrztu, ślubu, dowody osobiste (polskie), karty rozpoznawcze i wiele innych. […] Ilość tych dokumentów dostarczonych przez Radę w okresie sprawozdawczym wynosi parę tysięcy.

5. Pomoc finansowa

Drugą istotną pomocą winna być pomoc materialna, pieniężna, z uwagi na to, że znaczna część odnośnych osób, z powodu niearyjskiego wyglądu lub w obawie o szantaż, zarobkować nie może. I tej pomocy udzielała Rada każdemu, który o tę pomoc się bezpośrednio lub pośrednio zgłaszał przez odnośne organizacje. […] Ilość korzystających z finansowej pomocy Rady, zrazu około 200-300, wzrosła w ostatnich miesiącach w okresie sprawozdawczym do wysokości około 1000 miesięcznie. […]

6. Referat mieszkaniowy

Trzecią istotną pomocą – a bodajże najważniejszą – pomocą miała być pomoc w udzielaniu pomieszczeń. Od posiadania dachu nad głową zależało i zależy życie odnośnej osoby. […] problem mieszkaniowy jest najtrudniejszy do rozwiązania. […] Zakup samodzielnych mieszkań okazał się niepraktyczny, gdyż po szantażu stawały się te pomieszczenia bezużyteczne. Zaś zdobycie pomieszczeń sublokatorskich natrafiało na przeszkody, leżące poza Radą, z uwagi na drożyznę takich pomieszczeń a brak odpowiednich na nie środków.[…]

7. Akcja antyszantażowa

Wielką plagą, którą nazwać można klęską społeczną, jest rozwielmożnienie się szantażu, którego ofiarą padały i padają znaczne ilości Żydów przebywających na terenie dzielnic aryjskich. Ofiary są ograbiane brutalnie ze wszystkiego, co posiadają, z gotówki, kosztowności, ubrań, bielizny i innych wartościowych przedmiotów. W rezultacie ofiary szantażu tracą mieszkanie i stają się ciężarem krewnych, przyjaciół, a gdy i ci pomocy udzielić nie mogą, zmuszone są zwrócić się o pomoc materialną do Rady. […] Toteż Rada zwracała się do Delegatury z wielokrotnymi apelami i systematyczne i szybkie, radykalne zwalczanie szantaży, domagając się między innymi wydania oficjalnego zarządzenia (mającego się ogłosić afiszami) Pełnomocnika Rządu, grożącego szantażystom i ich pomocnikom za ich zbrodnie – karą śmierci. Ogłoszenia takie w formie półoficjalnej zostały umieszczone w prasie podziemnej Delegatury i innych organów. Ponadto Rada sama wydała kilkakrotnie ulotki, w których piętnowała wspomniane zbrodnie, wzywając społeczeństwo do udzielania pomocy Żydom jako ofiarom terroru hitlerowskiego i do zwalczania szantażu. Wreszcie przekazywała Rada fakty szantażów, Sądowi Specjalnemu.

8. Referat propagandowy

Rada powołała do życia wspomniany referat celem wpływania drogą odpowiedniej literatury na społeczeństwo w kierunku udzielania pomocy Żydom, jako ofiarom hitlerowskiej polityki eksterminacyjnej. W tym zakresie wydała Rada 4 wydania ulotek, w tym 3 do społeczeństwa polskiego, w łącznej ilości 25 000, a jedną w języku niemieckim w ilości 5000 egzemplarzy. […] Ulotki te były kolportowane po domach i rozlepiane na murach Warszawy i miast prowincjonalnych. […]

9. Referat dziecięcy

[…] Rada powołała do życia specjalny referat, którego zadaniem jest opieka nad osieroconymi i innymi opieki potrzebującymi dziećmi żydowskimi i lokowanie ich po zakładach i rodzinach prywatnych. […] Około 20-30 dzieci zdołał wspomniany referat ulokować w odpowiednich miejscach, a perspektywy dalszej pracy dobre. […]

10. Referat lekarski

Ze względu na niebezpieczeństwo dekonspiracji w związku z chorobami „podopiecznych” i innych Żydów, Rada postanowiła powołać do życia referat lekarski, który jest organizowany i w najbliższym czasie będzie czynny. Działać będą zaufani lekarze, wtajemniczeni w charakter tej pracy, w rozmaitych punktach miasta – niektórzy nawet bezinteresownie. […] […]

ZA: W. BARTOSZEWSKI, Z. LEWINÓWNA, TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ, WARSZAWA 2007, S. 698-701.